Általános Szerződési feltételek

You are here: Home » Általános Szerződési feltételek

A Ge-Co Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételeinek letöltés

A. Általános szabályok

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egésze a Megrendelő és a Szállító között létrejött minden jogviszonyban érvényes és kötelezően alkalmazandó. Az ÁSZF és az egyedi szállítási szerződés eltérése esetén – amennyiben az eltérés kifejezetten megjelölésre került – az egyedi szállítási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A Ge-Co Hungary Kft. szállító (továbbiakban: Szállító) és a Megrendelő közötti egyedi szállítási szerződésekkel és egyedi javítási szerződésekkel összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Egyéb szabályozások kizárólag akkor alkalmazandók, ha azokat a Szállító írásban kifejezetten megerősíti. A Megrendelő adatai az egyedi szállítási szerződésben kerülnek meghatározásra. A Megrendelő részéről az egyedi szállítási szerződéssel kapcsolatban kizárólag az abban feltüntetett személy(ek) jogosultak nyilatkozattételre. A Megrendelő szavatol azért, hogy az egyedi szállítási szerződést aláíró képviselőik jogosultak a szerződés megkötésére, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

3. A Szállító a mindenkor hatályos ÁSZF-jét a honlapján (www.ge-co.hu) mindenkor elérhetővé teszi. A Szállító jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás/ok/ a módosított ÁSZF közzétételét követően megkötött egyedi szállítói szerződések jogviszonyában alkalmazhatóak. Az egyedi szállítási szerződés Szállító általi teljesítéséig esetelegesen bekövetkező ÁSZF megváltozásáról a Szállító köteles a Megrendelőt értesíteni.

4. A Szállító ajánlatai semmilyen kötelezettséget nem vonnak maguk után. A Szállító ajánlataiban, kiadványaiban, és egyéb reklámhordozó anyagaiban az egyedi szállítási szerződés tárgyára vonatkozóan megjelent műszaki adatok és ismertetések nem kötelező érvényűek. Valamennyi szerződéses nyilatkozat, kötelezettségvállalás csak akkor hatályos és érvényes, ha azt a Szállító írásban megerősítette. A Szállító ajánlata nem minősül a Ptk. 6:73. § szerinti előszerződésnek, illetve a jelen szándéknyilatkozatból eredően kötelezettség kizárólag a nyilatkozatban foglaltak teljesítésére vonatkozóan megkötött külön szerződések alapján, és azokból adódóan keletkezik. A Szállító a Ptk. 6:75. § szerinti versenyeztetési eljárás során ajánlatához nincsen kötve, kivéve, ha az ajánlatban ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, a Szállító ajánlata nem jelent ajánlathoz kötöttséget, sem pedig szerződéskötésre való kötelezettséget – kivéve amennyiben illetőleg amilyen tartamban azt az ajánlatban a Szállító esetlegesen megjelölte.

5. Az egyedi szállítási szerződés és az egyedi javítási szerződés megkötése, és azok módosítása kizárólag írásban történhet.

6. Az egyedi szállítási szerződés és az egyedi javítási szerződés, illetőleg az ÁSZF részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Szerződő felek az érvénytelen kikötést – szükség esetén – érvényes új kikötéssel pótolják.

7. A teljesítés helye valamennyi szerződéses szolgáltatás tekintetében a Szállító székhelye, illetőleg telephelye, kivéve, ha az egyedi szállítási szerződésben vagy az egyedi javítási szerződésben ettől eltérően állapodnak meg a felek.

8. Szerződő felek az egyedi szállítási szerződéssel és az egyedi javítási szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat, továbbá bármely értesítést, kérelmet, számlát, i­gényt, lemondást és egyéb közlést, amely szerződéses jogviszonyuk keretein belül szükséges vagy meg­engedett, írásbeli formában kell közölni, és ak­kor tekin­tendő megfelelően kézbesítettnek, ha (i) személyesen került átadásra, és az átvevő az átvevő személyét, aláírását, az átvétel tényét időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha (ii) azt futárszolgálat útján kézbesítették, feltéve, hogy az átvevő az átvevő személyét aláírását, az átvétel tényét, időpontját a másik félnél maradó iraton feltüntette, vagy ha (iii) aján­lott térti­vevényes levélként postai úton küldték meg a másik fél részére – a vonatkozó jogszabályt is figyelembe véve. A Szerződő felek kötelesek székhelyük, postacímük megváltozása esetén az új címükről egymást haladéktalanul értesíteni. A Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy az egyedi szállítási szerződés előlapján megjelölt címre (avagy annak megváltozása esetén a megváltozott címre) a fenti iii pont szerinti postai úton elküldött értesítésük a második kézbesítési kísérletkor (a második kézbesítés megkísérlésének napján) akkor is kézbesítettnek és hatályosnak minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át”,”címzett ismeretlen” avagy „cím elégtelen” jelzéssel érkezett vissza. Jelen rendelkezés nem vonatkozik az ÁSZF B) rész V. fejezet 6. pontjában írt Megrendelői kifogásra.

9. Az egyedi szállítási szerződés és az egyedi javítási szerződés alapján létrejövő jogviszonyra a magyar jog az irányadó függetlenül attól, hogy a Megrendelő székhelye (lakóhelye) nem Magyarország területén van, továbbá függetlenül attól, hogy a felek az egyedi szállítási szerződésükben a teljesítés helyeként Magyarország területén kívüli helyet kötnek ki, továbbá függetlenül attól, hogy a felek az egyedi javítási szerződésükben a javítási tevékenység helyeként Magyarország területén kívüli helyet kötnek ki.

10. A Megrendelő az egyedi szállítási szerződés aláírásával kifejezetten engedélyezi, hogy a Szállító az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépet (gépeket) referenciaanyagában feltüntethesse. A Megrendelő ezzel kapcsolatosan semmilyen díjazásra, avagy térítésre nem válik jogosulttá. A Szállító jogosult az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépen (gépeken) arra utaló jelzés / felirat / logó elhelyezésére, hogy a gép (gépek) a Szállító által került leszállításra. Amennyiben a Megrendelő az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) beüzemelésével, indításával összefüggésben, arra tekintettel, vagy abból adódóan sajtóközleményt jelentet meg úgy a Megrendelő köteles a Szállítót, az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) szállítójaként, avagy tanácsadóként, fejlesztőként megnevezni, és köteles megjelölni, milyen tevékenységet látott el a Szállító az adott projektben.

11. A szerződő felek az egyedi szállítási szerződésből és az egyedi javítási szerződésből származó viták – ideértve a szerződés létrejöttére, érvényességére vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – békés rendezésére kötelesek törekedni, és e célból tárgyalásokat kezdeményezni. A másik szerződő fél a tárgyalás kezdeményezésére 30 napon belül nem reagál, vagy a tárgyalás 30 napon belül nem vezet eredményre, bármelyik szerződő fél jogosult az igényét peres eljárás útján érvényesíteni.

12. A jelen szerződésből származó jogviták elbírálására a szerződő felek alávetik magukat – a pertárgy értékétől függően – a Budaörsi Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének.

B. Szállítási feltételek

I. Fejezet:Fuvarozás, birtokbaadás, kárveszély átszállása, késedelem

1. Az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) jogi birtokba adására a gép (gépek) vételárának teljes kiegyenlítésekor kerül sor. Az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) tényleges birtoka a Megrendelő telephelyének főbejáratáig történő leszállításával száll át a Szállítóról a Megrendelőre. Az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) tényleges birtokbaadásának feltétele, hogy a Megrendelő – amennyiben a jogügylet a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjog fenntartásával került megkötésre – az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) HBNY rendszerben való rögzítése az ÁSZF IV. fejezet 2. pontja alapján megtörténjen.

2. A kárveszély az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) Megrendelő telephelyének főbejáratáig történő leszállításával száll át a Szállítóról a Megrendelőre. A Megrendelő köteles mozgatni a főbejárattól a gépet (gépeket) annak (azoknak) végleges rendeltetési helyéig. A gép (gépek) ezen mozgatásának elvégzéséért, valamint a mozgatás során bekövetkező esetleges károkért a Megrendelő felelős.

3. A Szállítót fuvarozási kötelezettség kizárólag abban az esetben terheli, ha az egyedi szállítási szerződésben ezt a Szállító kifejezetten elvállalja. Ebben az esetben a Szállítót terhelő fuvarozási kötelezettség tartalmát és terjedelmét az egyedi szállítási szerződésben kell meghatározni. A Szállító jogosult saját fuvareszközével vagy fuvarozó cég közreműködésével teljesíteni fuvarozási kötelezettségét. Amennyiben a Szállító fuvarozó céget vesz igénybe, úgy felel a fuvarozó magatartásáért a Megrendelővel szemben.

4. A fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Megrendelő köteles – a Szállító érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a Szállítót haladéktalanul értesíteni. Az előző mondatban írt intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a Szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

5. A Szállító arra törekszik, hogy az általa megadott szállítási határidőt és/vagy határnapot betartsa. A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy az egyedi szállítási szerződésben meghatározott határidőn belül bármikor, illetve az egyedi szállítási szerződésben meghatározott határnap előtt teljesítsen. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi szállítási szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában a Szállító által az egyedi szállítási szerződésben meghatározott szállítási határidő csak közelítőleg érvényes, és e szállítási határidő a Szállító által igénybevett szállítók szerződésszerű szállításától függ. A szállítási határidő – kivéve, ha az egyedi szállítási szerződésben a felek ettől eltérően állapodnak meg – a megrendelés visszaigazolásának elküldésével kezdődik meg. Minden esetben a szállítási határidő betartásának feltétele az, hogy valamennyi a Megrendelő számára szállításra kerülő gép beérkezzen, valamint az, hogy a Megrendelő az egyedi szállítási szerződésben kikötött fizetési feltételeket és egyéb szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul betartsa, illetve teljesítse.

6. Rendkívüli körülmények esetében a szállítási határidő 60 nappal meghosszabbodik. Ha a Szállító teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nem felelős, az egyedi szállítási szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról, avagy rendkívüli körülmények beálltáról a Szállító haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelős. A jelen pont értelmezése szempontjából rendkívüli körülménynek számít minden olyan esemény, amelyre a Szállító semmilyen befolyással nem rendelkezik, mint például a gép, illetve a fuvareszköz tartós vagy részleges károsodása, súlyossá váló helyzete, vagy késedelme, továbbá az erőhatalom (vis major), különösen háború, háborús helyzetnek megfelelő események, állami beavatkozás, kereskedelem és energiapolitikai változások, mindenfajta üzemzavar, sztrájk, a nyersanyag, a fuvareszköz vagy a munkaerő hiánya, vagy a nyersanyag rendkívüli áremelkedése, közlekedési zavarok, kiutazási, beutazási, illetve átutazási tilalom, hajótörés vagy egyéb járműkárosodás. A fentiekre vonatkozóan közömbös az, hogy mindez a származási országban, a tranzit országban vagy a megrendelés helyszínén történik-e.

7. Amennyiben a Megrendelő nem képes megfelelő biztosítékot nyújtani egy korábbi egyedi szállítási szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének nem teljesítésével összefüggésben, úgy Szállító jogosult a további egyedi szállítási szerződések alapján fennálló teljesítés megtagadására mindaddig, ameddig a Megrendelő az ellenszolgáltatást nem foganatosítja, vagy megfelelő biztosítékot nem nyújt. Amennyiben a Szállító fizetési felszólításának a Megrendelő nem tesz eleget a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül, úgy a Szállító jogosult elállni valamennyi egyedi szállítási szerződéstől.

8. A Megrendelő a Szállító teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha a Szállító a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a Megrendelő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával a Szállítónak okozott kárért a Megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

9. A Szállító késedelme esetén a Megrendelő csak akkor jogosult elállni az egyedi szállítási szerződéstől, ha a késedelem kezdetétől számítva, írásban legalább 60 napos utószállítási határidőt szab meg, és ezzel egyidejűleg az utószállítási határidő nem teljesítése esetére kifejezetten kiköti, hogy élni kíván elállási jogával.

10. Szállító késedelmére a Ptk. kötelezetti késedelemre vonatkozó szabályai az irányadóak.

11. A Megrendelő késedelmére a Ptk. jogosulti kérelemre vonatkozó szabályai az irányadóak. E szabályok mellett a Szállító, választása szerint az alábbi igényeket támaszthatja Megrendelővel szemben:

a) 30 napos fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult elállni az egyedi szállítási szerződéstől, függetlenül attól, hogy a Szállító bármilyen módon igazolni tartozna a teljesítéshez fűződő érdekmúlását, továbbá függetlenül attól, hogy a Megrendelő késedelmét kimentette-e; vagy

b) az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépet a Megrendelő költségére és kockázatára a Szállító saját raktárában, vagy harmadik személy raktárában tárolhatja, és a tárolási költséget a tárolás minden megkezdett hetére jogosult felszámítani. A tárolási költség az egyedi szállítási szerződésben meghatározott szerződéses érték 0,1%-a hetente.

II. fejezet: Üzembe helyezés

 1. Amennyiben az egyedi szállítási szerződésben a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a gépet üzembe helyezi, úgy ez kizárólag a Szállító által erre feljogosított személyek végezhetik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2. Az egyedi szállítási szerződésben kell meghatározni az üzembe helyezés pontos helyszínét (település neve, irányítószáma, a közterület neve jellege (út, utca, stb.), házszám, épület).

3. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az időjárási körülmények szempontjából megfelelő (zárt) helyen kerülhessen sor az üzembe helyezésre. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a padozat teljesen száraz és megkötött legyen. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a helyiség jól megvilágított és jól fűthető legyen. A Megrendelő köteles gondoskodni továbbá a helyiség elektromos vezetékeinek és csatlakozási helyeinek kiépítettségéről, és a folyamatos és biztonságos villamos energia ellátásról.

4. Az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép üzembe helyezését a Szállító saját szerelői végzik el. A Megrendelő ugyanakkor köteles az üzembe helyezéshez a Szállító által kielégítőnek tartott számban és mennyiségben segédszemélyzetet, illetve szakembereket, a szükséges berendezéseket és anyagokat rendelkezésre bocsátani.

5. Az üzembe helyezés eredményes lezárásáról a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv egyik példánya a Megrendelőt, másik példány a Szállítót illeti meg. Az üzembe helyezéssel egyidejűleg Szállító átadja az egyedi szállítási szerződésben meghatározott műszaki dokumentációt és/vagy minőségtanúsítást. Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy egyes géptípusoknál nem áll rendelkezésre magyar nyelvű műszaki dokumentáció és/vagy minőségtanúsítás, hanem azok csak idegen nyelven kerülnek átadásra.

6. Az üzembe helyezéssel egyidejűleg Megrendelő köteles az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép tekintetében egyedi gépnaplót nyitni és azt folyamatosan vezetni. Megrendelő minden naptári évben új egyedi gépnaplót köteles nyitni. Megrendelő köteles az egyedi gépnaplókat a naptári évtől származó három évig megőrizni. A Megrendelő köteles a gépnaplóban folyamatosan rögzíteni az üzemidőt, az állásidőt, az állásidővel összefüggésben azt is, hogy javítási, karbantartási művelet végzése, géphiba vagy egyéb ok miatt került sor a leállásra, a gépen elvégzett valamennyi javítási, karbantartási műveletet, a műveletet elvégző személy, személyek egyértelmű megjelölésével, valamint az esetleges géphibát. Géphiba esetén a Megrendelő köteles az általa tapasztalt hibajelenséget is rögzíteni a gépnaplóban. (Gépnapló vezetési és megőrzési kötelezettség)

7. Az üzembe helyezés során a Megrendelő megismerkedik a gép üzemeltetésével és a működés közbeni szabályok és előírások betartásával. A Megrendelő ezt követően jogosult megkezdeni a gép használatát.

8. A Megrendelő köteles a Szállító szerelői által vitt anyagok és szerszámok számára száraz, megvilágítható és zárható helyiséget rendelkezésre bocsátani.

III. fejezet: Szállítási ár, fizetési feltételek, biztosítékok

 1. A megrendelés visszaigazolásában megadott szállítási ár alapján történik a szállítás, ideérve a mindenkor érvényes általános forgalmi adót is. A szállítási ár nem tartalmazza a csomagolás és a fuvarozás költségét.

2. A megrendelés visszaigazolásában megadott szállítási ártól eltérő árat jogosult a Szállító érvényesíteni, amennyiben az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép külföldről történő behozatalát vagy áremelkedését terhelő vámadó vagy más hasonló terhelések, különösen az Európai Unió közösségi joga, adó és dömping tilalom vagy kényszervámok, vagy más hasonló költségek, vagy a valutaárfolyamok megváltoznak, kivéve, ha a felek az egyedi szállítási szerződésben ettől eltérően állapodnak meg.

3. Szállító a szállítási árat tartalmazó számlát az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép üzembe helyezésével egyidejűleg adja át a Megrendelőnek.

4. A szállítási ár megfizetése az egyedi szállítási szerződésben foglaltak alapján történik A Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult kifogásolni a számla szabályszerűségét. A Megrendelő a kifogásolt számlát visszaküldi a Szállító részére, aki – amennyiben a Megrendelő kifogásával egyetért – új számlát köteles kiállítani. Ennek hiányában a Szállító a kifogásolt számla változatlan tartalommal való visszaküldésére jogosult.

5. Szállító váltót fizetési eszközül csak abban az esetben fogad el, ha azt az egyedi szállítási szerződésben kifejezetten kikötötték, és a Szállító ebben az esetben is csak a Megrendelő által kiállított olyan saját váltót fogad el, amely a kiállítástól számított 30 napos fizetési határidőt tartalmaz.

6. Megrendelő a szállítási árat a számlában meghatározott pénznemben köteles megfizetni.

7. Amennyiben a Megrendelő a szállítási ár megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A Megrendelőt terhelő késedelmi kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha Megrendelő a késedelmét kimenti. A Megrendelőt terhelő késedelmi kamatfizetési kötelezettség a Szállító fizetési felszólításának (számlájának) kézhezvételétől számított 30 nap elteltétől esedékes, illetve a Szállító teljesítésétől számított 30 nap elteltétől, ha a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg.

8. Ha a Megrendelő a szállítási áron túlmenően késedelmi kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elégséges, azt elsősorban a költségre, azután a késedelemi kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A Megrendelő eltérő rendelkezése hatálytalan.

9. A Szállítót megillető valamennyi követelés, ideértve a váltó beváltását is, azonnal esedékessé válik, amennyiben a Megrendelő késedelmesen fizet, vagy egyéb jelentős, az egyedi szállítási szerződésben rá vonatkozó kötelezettségének, vagy a jelen ÁSZF előírásának nem tesz eleget, vagy a Szállító által olyan körülmény válik ismertté, amely alkalmas arra, hogy a Megrendelő fizetőképességét korlátozottnak tekintse. A Szállító a Megrendelő fizetőképességét korlátozottnak tekinti különösen abban az esetben, ha csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésre kerül. Ezekben az esetekben a Szállító B) rész I. fejezet 6. pontjában írtak szerint jár el, a még esetlegesen fennálló szállítást leállítja, illetve kizárólag megfelelő biztosíték nyújtása mellett teljesíti.

10. 30 napos fizetési késedelem esetén Szállító jogosult elállni az egyedi szállítási szerződéstől, függetlenül attól, hogy a Szállító bármilyen módon igazolni tartozna a teljesítéshez fűződő érdekmúlását, továbbá függetlenül attól, hogy a Megrendelő késedelmét kimentette-e.

11. A Megrendelő nem jogosult megtagadni a szállítási ár megfizetését, vagy visszatartani a szállítási ár bizonyos részét jótállási vagy kellékszavatossági igénye miatt.

IV. fejezet: Tulajdonjog, hitelbiztosítéki nyilvántartás

1. A Szállító az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép tulajdonjogát, és ezzel együtt jogi értelemben vett birtokát a szállítási ár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

2. A Szállító felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Ptk. 6:212. § (4) bekezdése értelmében az ingó dologra (tehát az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépre, avagy gépekre) vonatkozó tulajdonjog-fenntartást a Szállító köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a Megrendelő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (továbbiakban HBNY) bejegyeztetni. A HBNY rendszerbe való tulajdonjog fenntartással való adásvétel ténynek feljegyzése az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép (gépek) leszállításának és tényleges birtokbaadásának előfeltétele. A HBNY rendszerbe való bejegyzéshez a Megrendelőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a HBNY rendszerbe való regisztrációval és közjegyző előtti azonosítással. A regisztráció érvényesítéséhez a Megrendelőnek közjegyző előtt azonossági nyilatkozatot kell tennie. Az így záradékolt azonossági nyilatkozatot a közjegyző visszaadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál. Az azonossági nyilatkozat bármely közjegyző előtt megtehető. Amennyiben a Megrendelő rendelkezik regisztrációval és azonosítással a HBNY rendszerben, úgy kizárólag a jogügyletre vonatkozó tulajdonjog fenntartással való adásvételre vonatkozó nyilatkozat aláírására köteles.

3. A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején, a Ptk. 6:212. § (4) bekezdése alapján az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépet nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, továbbá azt kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásának beszerzését követően adhatja harmadik személy használatába, avagy tényleges birtokába, illetőleg kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásának beszerzését követően jogosult azt a részére való birtokbaadástól eltérő telephelyre vagy egyéb helyre átszállítani. Amennyiben Megrendelő a jelen pontban írt tilalmat megsérti, úgy a szállítási ár 20%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni Szállítónak. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Megrendelőt a Szállító választása alapján a hátralékos szállítási árrész megfizetésének kötelezettsége, avagy az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező Gép (Gépek) visszaszállítási kötelezettsége alól.

4. A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartással érintett gépet ugyanolyan gondossággal köteles kezelni, mintha az a Megrendelő saját tulajdonában állna. Amennyiben a Megrendelő olyan vagyonbiztosítást köt vagy kötött, amelynek hatálya kiterjed a tulajdonjog fenntartással érintett gépre is, úgy a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépet ért kár esetén a biztosító által fizetendő összeget a Szállítóra engedményezi.

5. A tulajdonjog-fenntartással érintett gép lefoglalását, vagy harmadik személy által történő birtokbavételét a Megrendelő köteles megakadályozni, és a lefoglalni, avagy birtokba venni szándékozót arról tájékoztatni, hogy az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező Gép (gépek) tulajdonjog fenntartással való adásvételének ténye a HBNY rendszerben közhitelesen feltüntetésre került. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő haladéktalanul köteles írásban közölni a Szállítóval, a gépet birtokba venni szándékozó személy nevének (cégnevének), lakóhelyének (székhelyének) megadásával.

6. Amennyiben a Megrendelő a szállítási ár megfizetetésével 30 napon túli késedelembe esik, úgy a Szállító jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett gépet birtokba venni, és elszállítani a Megrendelő telephelyéről. A Megrendelő a gép birtokba vételét és elszállítását köteles tűrni. A Szállító a birtokbavételt és az elszállítást a Megrendelő költségére végzi el.

7. Amennyiben a Megrendelő bármilyen módon megakadályozza a gép birtokba vételét és/vagy elszállítását, úgy a szállítási ár 1%-ának megfelelő mértékű napi kötbért köteles fizetni. A Megrendelő által fizetendő kötbér összege nem haladhatja meg a szállítási árat. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Megrendelőt, a Szállító választása alapján a hátralékos szállítási árrész megfizetése, avagy az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező Gép (Gépek) visszaszállítási kötelezettsége alól.

8. A gép birtokba vétele és elszállítása nem minősül az egyedi szállítási szerződés Szállító részéről történő egyoldalú megszüntetésének (felmondásnak, elállásnak). Amennyiben a Megrendelő utóbb megfizeti a hátralékos szállítási árat, a késedelmi kamatot és a költséget, úgy a Szállító köteles a gépet újból a Megrendelő birtokába bocsátani.

V. fejezet: Felelősség, jótállás és kellékszavatosság

1. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szállító kizárja a felelősségét a gondatlansággal okozott, továbbá nem az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. A Szállítót tehát a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért terheli felelősség. A Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy a jelen pontban meghatározott felelősség kizárást kiegyenlíti a Szállítót a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel terhelő jótállási kötelezettség.

2. A Szállítót a jelen ÁSZF alapján jótállás az egyedi szállítási szerződésben meghatározott időtartamú jótállási határidőn belül terheli az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gépre.

3. A jótállási határidő folyása az üzembe helyezés napján kezdődik meg és az egyedi szállítási szerződésben meghatározott ideig tart, de legfeljebb addig, amíg a gép a Megrendelő tulajdonát képezi.

4. A Megrendelő vagy a jótállásra jogosult más személy, jótállási igényként kizárólag kijavítást kérhet a Szállítótól.

5. A gép üzembe helyezésekor felmerülő hibát, hiányosságot az átadási-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A később fellépő hibát, hiányosságot az egyedi gépnaplóban kell rögzíteni. A Megrendelő a hiba, hiányosság felfedezése után három napon belül köteles kifogását a Szállítóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a kifogásolást írásban (postai levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben) köteles közölni a Szállítóval. A Megrendelő köteles a kifogásolásban részletezni azt, hogy milyen hibajelenségeket tapasztal, és a hiba milyen módon és körülmények között keletkezett.

6. A Szállítót a jelen ÁSZF szerint terhelő jótállási kötelezettség nem terjed ki a gép jelentéktelen méretbeli eltéréseire és/vagy egyéb jelentéktelen műszaki tulajdonságaira.

7. A Szállítót a jelen ÁSZF szerint terhelő jótállási kötelezettség csak akkor terheli, ha a hiba a szabályszerű, és a műszaki leírással megegyező bevezetés és alkalmazás, kezelés, karbantartás, rendeltetésszerű igénybevétel, használat és a Megrendelő által alkalmazott szakképzett személyzet kezelése ellenére lépett fel, és az nem a természetes elhasználódás vagy egyes alkotórészek korróziója vagy nem szakszerű javítás, illetve idegen személy által végzett átalakítás következménye.

8. A Szállító a kijavítási kötelezettségét a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül befejezi. A Szállító választása szerint a gép gyártójának közreműködésével, avagy a saját szakembereivel, a saját eszközeivel és a saját anyagával végzi a javítási tevékenységet.

9. A Szállítót terhelő kijavítási kötelezettségbe értendő az is, ha a Szállító kisebb, meghibásodott részegységet kicserél.

10. A Megrendelő köteles biztosítani a Szállító részére azt, hogy szakemberei a géphez hozzáférhessenek. A Megrendelő köteles biztosítani továbbá a kijavításhoz szükséges folyamatos villamos energia ellátást. Amennyiben a Megrendelő megtagadja a jelen pontban írt kötelezettségeit, úgy ez a Szállítót a jótállás körében fennálló javítási kötelezettsége alól mentesíti.

11. Amennyiben a gép a Megrendelő telephelyén nem javítható ki, és a Szállító szükségesnek ítéli meg a gép saját telephelyére történő szállítását, úgy a Megrendelő viseli az oda- és visszaszállítás költségét.

12. Az egyedi szállítási szerződésben kell rögzíteni a gép fő részegységeit. A gép fő részegységeinek kijavítása esetében a jótállási határidő folyása újból megkezdődik. Egyéb részegységek kijavítása esetében a jótállási határidő folyása nem kezdődik meg újból.

13. A Megrendelőt illeti meg a választás joga, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott jótállási feltételek szerint vagy a Ptk.-15an meghatározott kellékszavatosság alapján érvényesíti-e igényét. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben meghatározott jótállási igényt (kijavítási igényt) választja, a Szállító nem hivatkozhat a kellékszavatossági határidő elévülésére.

14. A Szállítót a jelen ÁSZF szerint terhelő jótállás tartalmára, terjedelmére vonatkozóan nem alkalmazandók a Ptk. és más jogszabályok vonatkozó előírásai. A jótállási igénybejelentés kizárólag írásban érvényes a hiba pontos megjelölése, és a Szállító részére való elküldés útján, amelynél a Szállító általi igazolt kézhezvétel időpontja az irányadó. Amennyiben a Szállító 15 napon belül nem kísérli meg a hiba kijavítását, a Megrendelő jogosult bírósághoz fordulni; a jótállással kapcsolatos igény kizárólag a jótállási határidő, illetőleg annak elteltét követő 15 (tizenöt) napos elévülési határidőn belül érvényesíthető Bíróság előtt.

15. Az egyedi szállítási szerződésekből származó követelések egy év alatt évülnek el. Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt állapít meg, úgy az a határidő az irányadó.

16. A megengedett állásidő az az időtartam, amely alatt az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép a szokásos javítási, karbantartási (ideértve a jótállás és/vagy kellékszavatosság alapján végzett kijavítást is) műveletek miatt nem üzemel annak érdekében, hogy a gép folyamatos, biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Az egyedi szállítási szerződés tartalmazhatja az adott gép megengedett állásidejét.

17. Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult az egyedi szállítási szerződés tárgyát képező gép működésképtelensége miatt termeléskiesés vagy más hasonló következménykár jogcímén igényt érvényesíteni a Szállítóval szemben, amennyiben a gép üzemen kívül töltött ideje meghaladja az előző pont szerinti megengedett állásidőt. Megrendelő kizárólag a megengedett állásidőn felüli időtartamra vonatkozóan jogosult termeléskiesés vagy más hasonló következménykár jogcímén igényt érvényesíteni. Megrendelő a gép üzenem kívül töltött idejét kizárólag az egyedi gépnaplóban rögzített adatok segítségével igazolhatja.

18. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget a gépnapló vezetési és megőrzési kötelezettségének, vagy az egyedi gépnaplót nem megfelelő tartalommal, hiányosan, homályosan, ellentmondásosan vezeti, úgy termeléskiesés vagy más hasonló következménykár jogcímén igényt nem érvényesíthet a Szállítóval szemben.

C. Javítási feltételek

1. A Ge-Co Hungary Kft., mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) javítást kizárólag írásban megkötött javítási szerződés vagy írásbeli megrendelés alapján végez. Az egyedi javítási szerződésben a javítás időtartama munkaórákban kerül meghatározásra. A munkaóra a Vállalkozó által elvégezett munkavégzés figyelembevételével kerül felszámításra. A munkavégzésbe számít bele a Vállalkozó telephelyétől a Megrendelő telephelyéig tartó utazás és a Megrendelő telephelyén a munka megkezdésére való várakozás időtartama. A munkaórákon kívül kerül felszámításra a javítási anyagköltség.

2. A Vállalkozó a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni lejárt tartozás esetén jogosult a javítási munka elvégzését a tartozás és járulékainak kiegyenlítéséig felfüggeszteni, avagy a Vállalkozó a javítást előleg fizetéséhez kötheti.

3. Az egyedi javítási szerződésekből származó követelések egy év alatt évülnek el. Amennyiben a Ptk. vagy más jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt állapít meg, úgy az a határidő az irányadó.

Show Comments